• Tư vấn luật: (84)(-8) 35265562 | Hotline: 0913 449968 | Email: legal@veritylaw.vn

Đại diện cho thương nhân

Pháp luật Việt Nam cho phép thương nhân ủy nhiệm cho các thương nhân khác đại diện mình để thực hiện các hoạt động thương mại theo sự chỉ dẫn. Đây là điều cần lưu ý khi không phải lúc nào mà các thương nhân có thể tự mình thực hiện các hoạt động thương mại. Đặc biệt đối với các thương nhân nước ngoài muốn đám phán, ký kết các hợp đồng, dự án hay mở rộng thị trường tại một quốc gia khác.

Đại diện thương nhân tạo điều kiện cho các thương nhân nước ngoài muốn đám phán, ký kết các hợp đồng, dự án hay mở rộng thị trường tại một quốc gia khác

Trước hết ta tìm hiểu thế nào là Thương nhân. Theo khoản 1 Điều 6 Luật Thương mại năm 2005 thì “Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thương xuyên và có đăng ký kinh doanh.”. Cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện cụ thể được quy định trong pháp luật Việt Nam thì mới được coi là Thương nhân và chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại 2005 và các luật liên quan.

Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động

thương mại một cách độc lập, thương xuyên và có đăng ký kinh doanh.

Theo quy định tại Điều 141 Luật Thương mại năm 2005 ta có thể định nghĩa về đại diện cho thương nhân như: “Đại diện cho thương nhân là việc một thương nhân nhận uỷ nhiệm (gọi là bên đại diện) của thương nhân khác (gọi là bên giao đại diện) để thực hiện các hoạt động thương mại với danh nghĩa, theo sự chỉ dẫn của thương nhân đó và được hưởng thù lao về việc đại diện. Trong trường hợp thương nhân cử người của mình để làm đại diện cho mình thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự.”

Như vậy đại diện cho thương nhân được chia làm 2 trường hợp là hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại và là trường hợp cá nhân đại diện cho tổ chức là thương nhân.

Về đặc điểm thì có thể xét trên các phương diện như sau:

Chủ thể: Quan hệ đại diện cho thương nhân phát sinh giữa bên đại diện và bên giao đại diện. Cả 2 bên đều phải là thương nhân, hoàn toàn độc lập với nhau.

Trong quan hệ đại diện thương nhân thì cả 2 bên đều phải là thương nhân, hoàn toàn độc lập với nhau.

Bản chất: Bên giao đại diện sẽ ủy quyền cho bên đại diện thay mặt, nhân danh bên giao đại diện thực hiện các hoạt động thương mại. Khi bên đại diện giao dịch với bên thứ 3, thì về mặt pháp lí các hành vi do người này thực hiện được xem như người ủy quyền (người giao đại diện thực hiện). Bên giao đại diện phải chịu trách nhiệm về các cam kết do bên đại diện thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Nội dung của hoạt động đại diện rất đa dạng: có thể thỏa thuận thực hiện một phần hoặc toàn bộ các hoạt động thương mại thuộc pham vi hoạt động của bên giao đại diện, nó có thể bao gồm các hoạt động như tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho bên giao đại diện, thay mặt bên giao đại diện để thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường, lựa chọn đối tác, đàm phán, giao kết hợp đồng với bên thứ 3…)

Hình thức pháp lí: thông qua hợp đồng đại diện cho thương nhân (phải được lập thành văn bản hoặc các hình thức có giá trị tương đương). Văn bản được xem là sự lựa chọn tốt nhất bởi nó là bằng chứng dễ dàng ghi nhận được sự thỏa thuận của các bên, để các bên có thể viện dẫn khi có tranh chấp xảy ra.

Về cơ bản đây là loại hình dịch vụ thương mại. Nhờ vào dịch vụ này, các thương nhân có thể tiến hành thực hiện các hoạt động thương mại ở những nước khác hay những địa phương bất tiện cho việc đi lại, cản trở về văn hóa, ngôn ngữ,… Điều đáng lưu ý là Ccác doanh nghiệp nên cẩn trọng trong việc chọn đối tác đáng tin cậy, có tiềm lực tài chính cũng như sự am hiểu về thị trường để tránh xảy ra các tranh chấp sau này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan